Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (określana w tym dokumencie jako „niniejsza Polityka”) opisuje sposób, w jaki firma Volg De Vos obsługuje przekazywane jej przez klienta informacje i dane osobowe umożliwiające efektywne zarządzanie relacją z klientem.

3D-DICE arrow

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka budowania zaufania (zwana dalej „Polityką”) ma na celu zapewnienie poufności i ochrony danych osobowych (PD) przetwarzanych w witrynie Volg De Vos (zwanej dalej „Witryną internetową”). Polityka określa zobowiązania i odpowiedzialności operatora serwisu (zwanego dalej „Operatorem”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”).

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

– Dane Osobowe (PD): Wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Użytkownika).
– Przetwarzanie: dowolna operacja lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie , ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
– Operator: Podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

3. Operator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 •  Numer telefonu
 • Dane lokalizacji
 • Adres IP
 • Wszelkie inne dane osobowe podawane przez Użytkownika dobrowolnie za pośrednictwem Serwisu

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • Aby zapewnić dostęp do usług i funkcji oferowanych w Serwisie
 • Aby odpowiadać na zapytania i opinie Użytkowników
 • Aby wysyłać aktualizacje, alerty bezpieczeństwa i powiadomienia dotyczące konta
 • Aby przeprowadzić badania i analizy w celu ulepszenia Strony internetowej
 • Aby spełnić zobowiązania prawne

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika, niezbędność do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Operatorze lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora lub przez stronę trzecią.

6. Kolejność gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych

Operator zapewnia poufność danych osobowych oraz podejmuje wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ich ochrony. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w bezpiecznych środowiskach przez okres nieprzekraczający wymogów celów przetwarzania. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie wymogów prawnych, umów lub za zgodą Użytkownika.

7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Operator może przekazywać dane osobowe do krajów znajdujących się poza jurysdykcją Użytkownika wyłącznie z zachowaniem ram prawnych zapewniających ochronę danych osobowych Użytkownika.

8. Postanowienia końcowe

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na dane kontaktowe podane w Serwisie. Polityka może być aktualizowana lub zmieniana; Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania tej informacji.

Niniejsza Polityka ustanawia ramy ochrony danych osobowych, wykazując zaangażowanie Operatora w poszanowanie prywatności i zaufania swoich Użytkowników.